Statut CITIS-a

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i 70/17), Skupština udruge Centar za integrativnu geštalt terapiju i savjetovanje na sjednici održanoj 12. prosinca 2017., i na sjednici održanoj 09. prosinca 2021. Iizmjene statuta) donijela je:

S T A T U T udruge
CENTAR ZA INTEGRATIVNU GEŠTALT TERAPIJU I SAVJETOVANJE

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata, o ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.
Naziv udruge je: CENTAR ZA INTEGRATIVNU GEŠTALT TERAPIJU I
SAVJETOVANJE (u daljnjem tekstu Udruga).
Skraćeni naziv Udruge glasi: CITIS.
Zbog prepoznatljivosti u komunikaciji s inozemstvom, Udruga koristi i naziv na engleskom jeziku: Centre for Integrative Gestalt Therapy and Counselling, koji se upotrebljava uz naziv na hrvatskom jeziku.

Članak 3.
Centar za integrativnu geštalt terapiju i savjetovanje nevladina je, nestranačka i neprofitna udruga.
Centar za integrativnu geštalt terapiju i savjetovanje je registriran pri Gradskom uredu za opću upravu.

Članak 4.
Sjedište Udruge je u Zagrebu.
Odluku o adresi sjedišta donosi Upravni odbor.

Članak 5.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 6.
Udruga ima pečat. Pečat je okruglog oblika, promjera 3 cm, s upisanim tekstom uz rub koji glasi:
Centar za integrativnu geštalt terapiju i savjetovanje, a u sredini: Zagreb.

Članak 7.
Udruga ima svoj znak. Znak Udruge je simbol spirale, koji predstavlja razvoj čovjeka u vremenskom kontekstu i kontinuumu.

Članak 8.
Udrugu zastupa i predstavlja Predsjednik Udruge, a uz njega i članovi Upravnog odbora i Tajnica, i oni se smatraju ovlaštenim osobama za zastupanje CITIS-a.. Skupština može, prema potrebi, ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II. CILJEVI I PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 9.
Cilj Udruge je unaprjeđenje psihosocijalne kvalitete života, te kreativnog rasta i razvoja u skladu s humanističkim vrijednostima na principima integrativnog geštalt psihoterapijskog pristupa (integrativne geštalt terapije), kao modela savjetovanja, psihoterapije i supervizije, kojeg zastupa i provodi Internacionalni institut za integrativnu geštalt terapiju (Internationales Institut für Integrative Gestalttherapie - IIIGT, Nürnberg, Njemačka).
Okosnica tog pristupa je geštalt psihoterapija, humanistička i holistička terapijska škola, koju je osnovao Fritz Perls sa suradnicima, pri čemu se u okviru ovog pristupa osnovne postavke klasične geštalt terapije proširuje i obogaćuje integrirajući u njih dodatne teorijske koncepte i psihoterapijsku praksu, na podlozi znanstvenih spoznaja i rezultata znanstvenih istraživanja.
Proces integracije i razvoj dašnjeg integrativnog geštalt pristupa je započeo 60-ih godina 20. stoljeća, u okviru Fritz Perls Instituta (FPI) iz Düsseldorfa, nastavljen krajem 90-tih godina 20. stoljeća izvan FPI, a finaliziran u okviru Internacinalnog instituta za integrativnu geštalt terapiju.

Sukladno svojim ciljevima, Udruga djeluje na područjima znanosti, obrazovanja i istraživanja, odgoja i obrazovanja, izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja;

Članak 10.
Ostvarenje cilja propisanog člankom 9. ovog Statuta Udruga postiže kroz slijedeće djelatnosti:
• Skupljanje i distribucija informacija o edukativnim mogućnostima i aktivnostima s područja integrativnog geštalt pristupa unapređenju psihosocijalne kvalitete života, te kreativnog rasta i razvoja.
• Promicanje znanja i prakse integrativnog geštalt savjetovanja, terapije i supervizije.
• Organiziranje edukativnih programa u Hrvatskoj putem stručnih seminara, predavanja, radionica, skupova i gostovanja vanjskih predavača.
• Suradnja s inozemnim institutima (naročito s IIIGT) koji razvijaju i prakticiraju integrativno geštalt savjetovanje, terapiju i superviziju, te drugim domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama (vladinim i nevladinim) koje se bave unapređenjem psihosocijalne kvalitete života.
• Kreiranje, organiziranje i provođenje (samostalno i u suradnji s inozemnim institutima za integrativnu geštalt terapiju) edukativnih programa za osposobljavanje integrativnih geštalt psihoterapeuta, socioterapeuta i savjetovatelja; a u skladu s kriterijima Europske asocijacije za psihoterapiju (European Association for Psychotherapy - EAP) i Europske asocijacije za Geštalt terapiju (European Association for Gestalt Therapy – EAGT).
• Udruživanje i okupljanje stručnjaka educiranih iz područja integrativnog geštalt savjetovanja, terapije i supervizije.
• Potpora daljnjoj izobrazbi članova.
• Provedba savjetovanja i supervizije.

Članak 11.
Rad udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima putem redovitih sastanaka, usmenim, pisanim i elektroničkim obavijestima, izvješćima, izdavanjem biltena (ako se za to pokaže potreba i osiguraju financijska sredstva) ili na drugi prikladan način. Javnost rada se također osigurava putem medija.

Članak 12.
Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

Članak 13.
Udruga u slučaju potrebe može osnivati podružnice u Republici Hrvatskoj, koje nemaju status pravne osobe.

Članak 14.
Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova Udruga može sa stručnim osobama, institutima i drugim organizacijama sklapati ugovore o radu ili ugovore o djelu, ovisno o vrsti, obimu i trajanju poslova.

III. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 15.
Članom Udruge može postati fizička osoba. Članovi Udruge mogu biti redovni, pridruženi i počasni.
Redovni član Udruge može biti svaki radno sposobni, punoljetni državljanin Republike Hrvatske koji je završio ili je uključen u odgovarajuću edukaciju iz područja integrativne geštalt terapije, savjetovanja i supervizije, a koji radi ili želi raditi u području unaprjeđenja kvalitete života i dalje se educirati u skladu s europski priznatim standardima.
Pridruženi član može biti punoljetna osoba koja se bavi radom na unaprjeđenju kvalitete života, a podržava integrativni geštalt pristup i/ili ima namjeru uključiti se u neku od edukacija iz integrativne geštalt terapije, savjetovanja i supervizije.
Počasni član može biti osoba koja je zadužila Udrugu svojim značajnim doprinosima njenom razvoju, te osoba koja u značajnoj mjeri materijalno ili na druge načine pomaže rad Udruge.  Osim počasnog člana, postoji i institut počasnog predsjednika namijenjen osobama koje su kao Predsjednici udruge CITIS svojim djelovanjem i doprinosom iznimno zadužili Udrugu i ostavile neizbrisiv trag. Odluku o proglašenju počasnog predsjednika donosi Skupština.

Članak 16.
Popis članova Udruge vodi tajnik Udruge.
Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu roĎenja, datumu pristupanja udruzi, adresi stanovanja, broju telefona, mail adresi, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva u udruzi. Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 17.
Odluke o prijemu u redovno, pridruženo i počasno članstvo donosi Upravni odbor i obznanjuje ih članovima Udruge na redovnim sastancima.

Članak 18.
Osoba nezadovoljna odlukom Upravnog odbora ima pravo žalbe Skupštini Udruge. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 19.
Članovi su dužni redovito uplaćivati godišnju članarinu. Visinu članarine odreĎuje Skupština udruge.

Članak 20.
Prava, obveze i odgovornosti članova su:
- bavljenje aktivnostima Udruge,
- sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
- čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
- čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza, - plaćanje članarine.
Članovi imaju pravo, ali nisu obavezni, sudjelovati u radu Udruge.
Članovi su dužni raditi u skladu s ovim Statutom i odlukama Skupštine.

Članak 21.
Članstvo u Udruzi prestaje:
- dragovoljnim istupom,
- neplaćanjem članarine,
- isključenjem.
Član se briše iz članstva bez posebne odluke ukoliko ne plati članarinu u propisanom roku odnosno danom pismenog ili usmenog istupa.
Članstvo u Udruzi prestaje isključenjem ako član djeluje suprotno odredbama ovog Statuta, o čemu odlučuje Upravni odbor.
Isključeni član u roku od 15 dana po primitku odluke Upravnog odbora ima pravo žalbe Skupštini. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

IV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 22.
Član Nadzornog odbora ne može biti član niti jednog drugog tijela upravljanja udrugom. Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad udruge u cjelini, odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština.
Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

V. TIJELA UDRUGE

Članak 23.
Tijela Udruge su: Skupština, Nadzorni odbor Upravni odbor, Predsjednik i Tajnik.

Skupština

Članak 24.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom, a čine je svi redovni članovi.

Članak 25.
Sjednica Skupštine može biti redovita, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda jednom godišnje, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake dvije godine.
Sjednice Skupštine saziva Predsjednik najmanje osam dana prije održavanja pismenom obaviješću svim članovima. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.
Izvanredna sjednica Skupštine mora se sazvati ako to traži Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje četvrtina redovnih članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice. Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj.

Članak 26.
U slučaju isteka mandata tijekima Udruge, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga.

Članak 27.
Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, sjednicu Skupštine vodi član Upravnog odbora ili članovi Skupštine na početku sjednice javnim glasovanjem određuju osobu koja će predsjedavati sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuje zapisničar te se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 28.
Skupština Udruge:
• utvrđuje politiku rada Udruge
• usvaja statut Udruge i njegove izmjene i dopune
• usvaja godišnje opisno i financijsko izvješće
• usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
• donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge
• odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti
• odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
• bira i razrješava predsjednika i tajnika
• bira i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora Udruge
• bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu
• imenuje i opoziva likvidatora Udruge,
• daje smjernice za rad Udruge
• odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge
• odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine Udruge
• donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli Udruge)
• donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika
• odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

Članak 29
Skupština pravovaljano odlučuje natpolovičnom većinom redovnih članova. Ako je nazočno manje od natpolovične većine članova Skupštine, zasjedanje se odgađa za 30 minuta, nakon čega Skupština pravovaljano odlučuje ako je nazočna najmanje trećina članova Skupštine. Odlučuje se većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

Predsjednik

Članak 30.
Predsjednik:
• zastupa Udrugu
• potpisuje sve dokumente Udruge
• saziva Skupštinu Udruge
• rukovodi radom Skupštine Udruge
• vodi poslove udruge sukladno odlukama Skupštine
• predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje
• brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge
• upravlja imovinom Udruge
• podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge
• brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge
• sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge
• dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
• usvaja Stručni elaborate edukacije, uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora
• obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Udruge.

Članak 31.
Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge.
Ako je spriječen, predsjednika zamjenjuje član Upravnog odbora kojeg on imenuje.
Predsjedniku mandat traje dvije godine, a zbog kontinuiteta ostaje još dvije godine u Upravnom odboru. Ukoliko predsjednik prekorači ovlaštenja ili zanemari dužnosti utvrđene Statutom, Skupština na izvanrednoj sjednici može opozvati predsjednika. Ukoliko Skupština opozove predsjednika Skupština bira novog predsjednika na vrijeme do isteka mandata prethodnog predsjednika.

Članak 32.
Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Upravni odbor

Članak 33.
Upravni odbor je kolegijalno izvršno tijelo Skupštine koje između dvije sjednice upravlja radom Udruge u skladu s ovim Statutom i odlukama Skupštine.

Članak 34.
Članovi Upravnog odbora biraju se između redovnih članova Udruge.
Upravni odbor ima tri člana, od kojih je jedan ujedno Predsjednik Udruge.
Upravni odbor o svom radu izvješćuje Skupštinu.
Upravnom odboru mandat traje dvije godine, s tim da mogu biti ponovno birani.

Članak 35
Član Upravnog odbora koji ne izvršava Statutom utvrđene odluke, odnosno koji ih obavlja nezadovoljavajuće ili svojim radom šteti ugledu Udruge, može biti opozvan. Odluku o opozivu donosi Skupština na prijedlog najmanje jedne četvrtine redovnih članova, Nadzornog odbora ili drugih članova Upravnog odbora. Skupština se mora sazvati u roku od deset dana od dana podnošenja zahtjeva za opoziv. Na istoj sjednici na kojoj odlučuje o opozivu Skupština bira novog člana Upravnog odbora, čiji mandat teče do isteka mandata opozvanog člana. Ukoliko bude opozvan cijeli Upravni odbor, novoizabranom Upravnom odboru mandat traje dvije godine od dana izbora.

Članak 36.
Predsjednik Upravnog odbora (ujedno Predsjednik Udruge) saziva i rukovodi sjednicama Upravnog odbora. Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako su nazočna barem dva člana a odluke donose konsenzusom.

Članak 37.
Upravni odbor:
• upravlja Udrugom u skladu sa zakonom, statutom i općim aktima Udruge
• izvršava odluke Skupštine
• predlaže Skupštini Statut, izmjene i dopune Statuta te druge opće akte Udruge
• sudjeluje u pripremi godišnjeg programa rada i financijskog plana te izvještaja o radu i financijskom poslovanju Udruge
• odlučuje o načinu realizacije programa rada Udruge
• brine o imovini udruge i prikupljanju novčanih sredstava te o načinu ulaganja dobiti u unaprjeđenje djelatnosti Udruge
• provodi stegovni postupak protiv članova
• daje odobrenja za službena putovanja u inozemstvo
• imenuje Stručni savjet edukacije za provedbu edukacija u suradnji s inozemnim institutima
• daje suglasnost na Stručne elaborate edukacije i predlaže ih Skupštini na usvajanje
• obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom.

Nadzorni odbor

Članak 38.
Nadzorni odbor nadzire zakonitost rada svih tijela Udruge, o čemu izvješćuje Skupštinu. Nadzorni odbor ima tri člana.
Članovi Nadzornog odbora su članovi Udruge, a bira ih Skupština.
U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi Upravnog odbora.
Mandat članovima Nadzornog odbora traje dvije godine.
Ukoliko članovi Nadzornog odbora prekorače ovlaštenja ili zanemare dužnosti utvrđene Statutom, Skupština može na izvanrednoj sjednici opozvati cijeli Nadzorni odbor ili pojedinog člana Nadzornog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji sastav je biran.

Tajnik

Članak 39.
Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od dvije godine za obavljanje stručnoadministrativnih poslova u Udruzi. Tajnik Udruge vodi popis članova. Prema potrebi sudjeluje na sastancima Upravnog odbora.

Članak 40.
Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Upravni odbor mogu osnovati stalna i povremena povjerenstva ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju povjerenstava ili drugih radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

SURADNJA S INOZEMNIM INSTITUTIMA

Članak 41.
Za provedbu edukativnih programa za osposobljavanje integrativnih geštalt psihoterapeuta, socioterapeuta i savjetovatelja u suradnji s inozemnim institutima za integrativnu geštalt terapiju; Upravni odbor CITIS za suradnju sa svakim institutom imenuje Stručni savjet edukacije koji treba imati najmanje tri člana, pri čemu natpolovični broj članova mora biti iz redova CITIS-a ostali mogu biti iz toga instituta. Članovi stručnog savjeta međusobno biraju Predsjednika stručnog savjeta edukacije.
Stručni savjet edukacije izrađuje Stručni elaborat edukacije, kojeg daje na suglasnost Upravnom odboru CITIS-a. Upravni odbor, nakon izdavanja suglasnosti, predlaže stručni elaborat Skupštini na usvajanje.
Stručni elaborat uključuje (kao priloge) i cjeloviti program (kurikulum) edukacije, indeks edukacije, sve obveze edukanata kao i ugovor koji se potpisuje s edukantima na početku edukacije. U njemu su detaljno propisane mjerodavnosti Stručnog savjeta.
U Stručnom elaboratu se imenuje i Edukacijsko vijeće, kojeg čine svi članovi CITIS-a koji sudjeluju u provedbi edukacije u suradnji s tim institutom, kao i drugi stručnjaci izvan CITIS-a. Edukacijsko vijeće se imenuje planski i okvirno, te podliježe izmjenama u slučaju opravdanih okolnosti, za koje je zadužen Stručni savjet, koji o svakoj izmjeni treba žurno izvijestiti Upravni odbor CITIS.
Sastanke Edukacijskog vijeća saziva Predsjednik stručnog savjeta, najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće.
Stručni savjet je obvezan redovito izvještavati Upravni odbor CITIS-a, a jednom godišnje, na redovitoj skupštini, izvjestiti i Skupštinu, o procesu edukacije.

VI. IMOVINA I NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 42.
Imovinu Udruge čine:
• novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
• novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi Udruge
• nekretnine i pokretne stvari udruge
• druga imovinska prava.
Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 43.
Udruga stječe imovinu:
• od članarine
• od dobrovoljnih priloga i darova
• od dotacija
• putem natječaja za sredstva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
• priređivanjem posebnih akcija sa svrhom prikupljanja sredstva
• iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 44.
Novčanim sredstvima Udruge raspolažu ovlaštene osobe: Predsjednik, članovi Upravnog odbora i Tajnik. Skupština može, u slučaju potrebe,  ovlastiti i druge osobe za raspolaganje novčanim sredstvima.

Članak 45.
Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 46.
Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti nekoj udruzi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

Članak 47.
Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština iz redova članova. Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.
Statut Udruge donosi i mijenja Skupština većinom glasova nazočnih članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave. Pismeni prijedlog za izmjenu Statuta predlaže Upravnom odboru tijelo ili član Udruge.

Članak 49.
Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata Udruge daje Upravni odbor Udruge.