Statut CITIS-a

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14., 70/17., 98/19. i 151/22.), Skupština udruge Centar za integrativnu geštalt terapiju i savjetovanje na sjednici održanoj 02. prosinca 2023. donijela je:

S T A T U T udruge

CENTAR ZA INTEGRATIVNU GEŠTALT TERAPIJU I SAVJETOVANJE

 

 1. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata, o ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

 

Članak 2.

Naziv udruge je: CENTAR ZA INTEGRATIVNU GEŠTALT TERAPIJU I SAVJETOVANJE (u daljnjem tekstu Udruga).

Skraćeni naziv Udruge glasi: CITIS.

Zbog prepoznatljivosti u komunikaciji s inozemstvom, Udruga koristi i naziv na engleskom jeziku: Centre for Integrative Gestalt Therapy and Counselling, koji se upotrebljava uz naziv na hrvatskom jeziku.

 

Članak 3.

Centar za integrativnu geštalt terapiju i savjetovanje nevladina je nestranačka i neprofitna udruga.
Centar za integrativnu geštalt terapiju i savjetovanje je registriran pri Gradskom uredu za opću upravu.

 

Članak 4.

Sjedište Udruge je u Zagrebu.  Odluku o adresi sjedišta donosi Upravni odbor.

 

Članak 5.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

 

Članak 6.

Udruga ima pečat. Pečat je okruglog oblika, promjera 3 cm, s upisanim tekstom uz rub koji glasi:
Centar za integrativnu geštalt terapiju i savjetovanje, a u sredini: Zagreb.

 

Članak 7.

Udruga ima svoj znak. Znak Udruge je simbol spirale, koji predstavlja kontinuirani razvoj čovjeka.

 

Članak 8.

Udrugu zastupa i predstavlja Predsjednik Udruge, a uz njega i članovi Upravnog odbora i Tajnica, i oni se smatraju ovlaštenim osobama za zastupanje CITIS-a.. Skupština može, prema potrebi, ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

 

 1. CILJEVI I PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 9.

Cilj Udruge je unaprjeđenje psihosocijalne kvalitete života, te kreativnog rasta i razvoja u skladu s humanističkim vrijednostima na principima integrativnog geštalt psihoterapijskog pristupa (integrativne geštalt terapije), kao modela savjetovanja, psihoterapije i supervizije.

Okosnica integrativnog geštalt pristupa je geštalt psihoterapija, humanistička i holistička terapijska škola, koju je osnovao Fritz Perls sa suradnicima, pri čemu se prema načelu asimilacijske integracije osnovne postavke geštalt terapije proširuju i obogaćuju integrirajući u njih dodatne teorijske koncepte i psihoterapijsku praksu, uvažavajući razvoj znanstvenih spoznaja i rezultate znanstvenih istraživanja.

Proces integracije i razvoj današnjeg integrativnog geštalt pristupa je započeo 60-ih godina 20. stoljeća, u okviru Fritz Perls Instituta (FPI) iz Düsseldorfa, a u Republici Hrvatskoj nastavili su ga razvijati psihoterapeuti educirani u okviru Fritz Perls Instituta krajem 90-tih godina 20. stoljeća.

Sukladno svojim ciljevima, Udruga djeluje na područjima znanosti, obrazovanja i istraživanja, odgoja i obrazovanja, izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja;

 

Članak 10.

Ostvarenje cilja propisanog člankom 9. ovog Statuta Udruga postiže kroz sljedeće djelatnosti:

 • Informiranje o mogućnostima edukacije i drugim aktivnostima u okviru integrativnog geštalt pristupa s ciljem unapređenja psihosocijalne kvalitete života, te kreativnog rasta i razvoja.
 • Promicanje znanja i prakse integrativnog geštalt savjetovanja, terapije i supervizije.
 • Organiziranje edukativnih programa u Hrvatskoj putem stručnih seminara, predavanja, radionica, skupova i gostovanja vanjskih predavača.
 • Suradnja s inozemnim institutima te drugim domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama (vladinim i nevladinim) koje se bave unapređenjem psihosocijalne kvalitete života.
 • Izrada i provedba edukativnih programa za osposobljavanje integrativnih geštalt psihoterapeuta, socioterapeuta i savjetovatelja, a u skladu s kriterijima Europske asocijacije za psihoterapiju (European Association for Psychotherapy - EAP) i Hrvatske komore psihoterapeuta.
 • Udruživanje i okupljanje stručnjaka educiranih iz područja integrativnog geštalt savjetovanja, terapije i supervizije
 • Potpora daljnjoj izobrazbi članova.
 • Provedba savjetovanja i supervizije

Gospodarske djelatnosti Udruge su:

 • organiziranje edukacija, radionica, seminara i predavanja u vezi s ciljevima Udruge
 • izdavačka djelatnost sukladno Zakonu

Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti Udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, on se sukladno Statutu Udruge koristi isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih Statutom.

 

Članak 11.

Rad udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima putem redovitih sastanaka, usmenim, pisanim i elektroničkim obavijestima, izvješćima ili na drugi prikladan način. Javnost rada se također osigurava putem medija.

 

Članak 12.

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

Članak 13.

Udruga u slučaju potrebe može osnivati podružnice u Republici Hrvatskoj, koje nemaju status pravne osobe.

 

Članak 14.

Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova Udruga može sa stručnim osobama, institutima i drugim organizacijama sklapati ugovore o radu ili ugovore o djelu, ovisno o vrsti, obimu i trajanju poslova.

 

 

III. ČLANSTVO U UDRUZI

 

Članak 15.


Članom Udruge može postati fizička osoba. Članovi Udruge mogu biti redovni, pridruženi i počasni.

Redovni član Udruge može biti svaki radno sposobni, punoljetni državljanin Republike Hrvatske (a strani državljanin, po posebnoj odluci Upravnog odbora) koji je završio edukaciju iz integrativne geštalt terapije ili ima završeno najmanje dvije godine (minimalno 600 sati) odgovarajuće edukacije iz područja integrativne geštalt terapije, a koji radi ili želi raditi u području unaprjeđenja kvalitete života i dalje se educirati u skladu s priznatim standardima.

Pridruženi član može biti svaka radno sposobna, punoljetna osoba koja je uključena u odgovarajuću edukaciju iz integrativne geštalt terapije te osoba radi u području unapređenja kvalitete života i podržava integrativni geštalt pristup.

Počasni član može biti osoba koja je zadužila Udrugu svojim značajnim doprinosima njenom razvoju, te osoba koja u značajnoj mjeri materijalno ili na druge načine pomaže rad Udruge.  Osim počasnog člana, postoji i institut počasnog predsjednika namijenjen osobama koje su kao Predsjednici udruge CITIS svojim djelovanjem i doprinosom iznimno zadužili Udrugu i ostavile neizbrisiv trag. Odluku o proglašenju počasnog predsjednika donosi Skupština.

 

Članak 16.

Popis članova Udruge vodi tajnik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, adresi stanovanja, broju telefona, mail adresi, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva u udruzi. Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 

Članak 17.

Odluke o prijemu u redovno, pridruženo i počasno članstvo donosi Upravni odbor i obznanjuje ih članovima Udruge na redovnim sastancima.

 

Članak 18.

Osoba nezadovoljna odlukom Upravnog odbora ima pravo žalbe Skupštini Udruge. Odluka Skupštine je konačna.

 

Članak 19.

Članovi su dužni redovito uplaćivati godišnju članarinu. Visinu članarine određuje Skupština udruge.

 

Članak 20.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

- bavljenje aktivnostima Udruge,

- sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,

- čuvanje i podizanje ugleda Udruge,

- čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza, - plaćanje članarine.

Članovi imaju pravo, ali nisu obavezni, sudjelovati u radu Udruge.

Članovi su dužni raditi u skladu s ovim Statutom i odlukama Skupštine.

 

Članak 21.

Članstvo u Udruzi prestaje:

- dragovoljnim istupom,

- neplaćanjem članarine,

- isključenjem.

Član se briše iz članstva bez posebne odluke ukoliko ne plati članarinu u propisanom roku odnosno danom pismenog ili usmenog istupa.

Članstvo u Udruzi prestaje isključenjem ako član djeluje suprotno odredbama ovog Statuta, o čemu odlučuje Upravni odbor.

Isključeni član u roku od 15 dana po primitku odluke Upravnog odbora ima pravo žalbe Skupštini. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

 1. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

 

Članak 22.

Član Nadzornog odbora ne može biti član niti jednog drugog tijela upravljanja udrugom. Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad udruge u cjelini, odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština.
Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

 

 

 1. TIJELA UDRUGE

 

Članak 23.

Tijela Udruge su: Skupština, Nadzorni odbor, Upravni odbor, Predsjednik i Tajnik.

 

Skupština

 

Članak 24.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom, a čine je svi redovni članovi.

 

Članak 25.

Sjednica Skupštine može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda jednom godišnje, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice Skupštine se mogu održavati uživo, putem interneta (online) i hibridno/kombinirano (istovremeno uživo i online, dio članova je na sjednici prisutan uživo, a dio online).

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik najmanje osam dana prije održavanja pismenom obaviješću svim članovima. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice te oblik, dan i mjesto održavanja sjednice.

Izvanredna sjednica Skupštine mora se sazvati ako to traži Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje četvrtina redovnih članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj.

 

 

Članak 26.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga.

 

Članak 27.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, sjednicu Skupštine vodi član Upravnog odbora ili članovi Skupštine na početku sjednice javnim glasovanjem određuju osobu koja će predsjedavati sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuje zapisničar te se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

Članak 28.

Skupština Udruge:

 • utvrđuje politiku rada Udruge
 • usvaja statut Udruge i njegove izmjene i dopune
 • usvaja godišnje opisno i financijsko izvješće
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • bira i razrješava predsjednika i tajnika
 • bira i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora Udruge
 • bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu
 • imenuje i opoziva likvidatora Udruge,
 • daje smjernice za rad Udruge
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge
 • odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine Udruge
 • donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli Udruge)
 • donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

 

Članak 29.

Skupština pravovaljano odlučuje natpolovičnom većinom glasova članova Skupštine nazočnih na sjednici Skupštine.

Za pravovaljano odlučivanje najmanji broj članova koji moraju biti nazočni na sjednici Skupštine je četvrtina od ukupnog broja članova Skupštine.

Ako je nazočno manje od četvrtine članova sjednica Skupštine se odgađa i ponovno saziva za petnaest dana.

 

 

Predsjednik

 

Članak 30.

Predsjednik:

 • zastupa Udrugu
 • potpisuje sve dokumente Udruge
 • saziva Skupštinu Udruge
 • rukovodi radom Skupštine Udruge
 • vodi poslove udruge sukladno odlukama Skupštine
 • predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge
 • upravlja imovinom Udruge
 • podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
  • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Udruge.

 

Članak 31.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge.

Ako je spriječen, predsjednika zamjenjuje član Upravnog odbora kojeg on imenuje.

Predsjedniku mandat traje četiri godine, a zbog kontinuiteta ostaje još četiri godine u Upravnom odboru. Ukoliko predsjednik prekorači ovlaštenja ili zanemari dužnosti utvrđene Statutom, Skupština na izvanrednoj sjednici može opozvati predsjednika. Ukoliko Skupština opozove predsjednika Skupština bira novog predsjednika na vrijeme do isteka mandata prethodnog predsjednika.

Članak 32.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

 

Upravni odbor

 

Članak 33.

Upravni odbor je kolegijalno izvršno tijelo Skupštine koje između dvije sjednice upravlja radom Udruge u skladu s ovim Statutom i odlukama Skupštine.

 

Članak 34.

Članovi Upravnog odbora biraju se između redovnih članova Udruge.

Upravni odbor ima tri člana, od kojih je jedan ujedno Predsjednik Udruge.

Upravni odbor o svom radu izvješćuje Skupštinu.

Upravnom odboru mandat traje četiri godine, s tim da mogu biti ponovno birani.

 

Članak 35.

Član Upravnog odbora koji ne izvršava Statutom utvrđene odluke, odnosno koji ih obavlja nezadovoljavajuće ili svojim radom šteti ugledu Udruge, može biti opozvan. Odluku o opozivu donosi Skupština na prijedlog najmanje jedne četvrtine redovnih članova, Nadzornog odbora ili drugih članova Upravnog odbora. Skupština se mora sazvati u roku od deset dana od dana podnošenja zahtjeva za opoziv. Na istoj sjednici na kojoj odlučuje o opozivu Skupština bira novog člana Upravnog odbora, čiji mandat teče do isteka mandata opozvanog člana. Ukoliko bude opozvan cijeli Upravni odbor, novoizabranom Upravnom odboru mandat traje četiri godine od dana izbora.

 

Članak 36.

Predsjednik Upravnog odbora (ujedno Predsjednik Udruge) saziva i rukovodi sjednicama Upravnog odbora. Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako su nazočna barem dva člana, a odluke donose konsenzusom.

 

Članak 37.

Upravni odbor:

 • upravlja Udrugom u skladu sa zakonom, statutom i općim aktima Udruge
 • izvršava odluke Skupštine
 • predlaže Skupštini Statut, izmjene i dopune Statuta te druge opće akte Udruge
 • sudjeluje u pripremi godišnjeg programa rada i financijskog plana te izvještaja o radu i financijskom poslovanju Udruge
 • odlučuje o načinu realizacije programa rada Udruge
 • brine o imovini udruge i prikupljanju novčanih sredstava te o načinu ulaganja dobiti u unaprjeđenje djelatnosti Udruge
 • provodi stegovni postupak protiv članova
 • daje odobrenja za službena putovanja u inozemstvo
 • imenuje Stručni savjet edukacije
 • usvaja Stručne elaborate edukacije na prijedlog Stručnog savjeta edukacije
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom.

 

Nadzorni odbor

 

Članak 38.

Nadzorni odbor nadzire zakonitost rada svih tijela Udruge, o čemu izvješćuje Skupštinu. Nadzorni odbor ima tri člana.

Članovi Nadzornog odbora su članovi Udruge, a bira ih Skupština.

U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi Upravnog odbora.

Mandat članovima Nadzornog odbora traje četiri godine.

Ukoliko članovi Nadzornog odbora prekorače ovlaštenja ili zanemare dužnosti utvrđene Statutom, Skupština može na izvanrednoj sjednici opozvati cijeli Nadzorni odbor ili pojedinog člana Nadzornog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji sastav je biran.

 

 

 Tajnik

 

Članak 39.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi. Tajnik Udruge vodi popis članova. Prema potrebi sudjeluje na sastancima Upravnog odbora.

 

Povjerenstva i radna tijela Udruge

Članak 40.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Upravni odbor mogu osnovati stalna i povremena povjerenstva ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju povjerenstava ili drugih radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

Članak 41.

Za provedbu edukativnih programa za osposobljavanje integrativnih geštalt psihoterapeuta, socioterapeuta i savjetovatelja Upravni odbor imenuje Stručni savjet edukacije koji treba imati najmanje tri člana.

Članovi Stručnog savjeta mogu biti integrativni geštalt terapeuti koji imaju Europski certifikat iz psihoterapije (The European Certificate of Psychotherapy, ECP) i/ili ovlaštenje Hrvatske komore psihoterapeuta te najmanje 5 godina iskustva u samostalnom obavljanju djelatnosti psihoterapije. Članovi Stručnog savjeta međusobno biraju Predsjednika i Zamjenika Predsjednika Stručnog savjeta edukacije, te voditelja edukacija.

Stručni savjet edukacije izrađuje Stručni elaborat edukacije, kojeg daje na usvajanje Upravnom odboru CITIS-a. Stručni elaborat uključuje (kao priloge) i cjeloviti program (kurikulum) edukacije, indeks edukacije, kao i ugovor koji se potpisuje s edukantima na početku edukacije.

U Stručnom elaboratu se imenuje i Edukacijsko vijeće, kojeg čine svi stručnjaci koji sudjeluju u provedbi edukacije. Edukacijsko vijeće se imenuje planski i okvirno, te podliježe izmjenama u slučaju opravdanih okolnosti, za koje je zadužen Stručni savjet, koji o svakoj izmjeni treba žurno izvijestiti Upravni odbor.

Sastanke Edukacijskog vijeća saziva Predsjednik Stručnog savjeta, najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće.

Stručni savjet je obvezan redovito izvještavati Upravni odbor, o procesu edukacije.

 

 

 1. IMOVINA I NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

 

Članak 42.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
 • novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi Udruge
 • nekretnine i pokretne stvari udruge
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

 

Članak 43.

Udruga stječe imovinu:

 • od članarine
 • od dobrovoljnih priloga i darova
 • od dotacija
 • putem natječaja za sredstva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
 • priređivanjem posebnih akcija sa svrhom prikupljanja sredstva
 • obavljajući gospodarsku djelatnost
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

Članak 44.

Novčanim sredstvima Udruge raspolažu ovlaštene osobe: Predsjednik, članovi Upravnog odbora i Tajnik. Skupština može, u slučaju potrebe,  ovlastiti i druge osobe za raspolaganje novčanim sredstvima.

 

Članak 45.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

VII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 46.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti nekoj udruzi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

 

Članak 47.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština iz redova članova. Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

 

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 48.

Statut Udruge donosi i mijenja Skupština većinom glasova nazočnih članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave. Pismeni prijedlog za izmjenu Statuta predlaže Upravnom odboru tijelo ili član Udruge.

 

Članak 49.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Upravni odbor Udruge.

 

 

PREDSJEDNIK CITIS-a:

mr. sc. Ivan Vračić, v.r.